ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Методичні рекомендації для викладачів Казань 2013 ББК

17.11.2017

«Фізіологія СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Методичні рекомендації для викладачів Казань 2013 ББК 28.707.3 УДК 612 (078.8) Ф50 Друкується за рішенням Центрального. »

Державна бюджетна освітня установа

вищої професійної освіти

«Казанської державної МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку

Кафедра нормальної фізіології з курсом ФОТМ

ФІЗІОЛОГІЯ

Серцево-судинної системи

Методичні рекомендації для викладачів Казань 2013 ББК 28.707.3 УДК 612 (078.8) Ф50 Друкується за рішенням Центрального координаційного методичної ради Казанського державного медичного університету.

Викладачі кафедри нормальної фізіології:

доцент, к.м.н. Теліна Евеліна Миколаївна, доцент, к.м.н. Ахтямова Данія Ахатовна, Рецензенти:

докт. мед. наук, завідувач кафедри фізіології людини і тварин К (П) ФУ, професор Сітдікова Гузель Фаритовна докт.мед.наук, завідувач кафедри хірургічних хвороб № професор Джорджик Роїн Кіндратович Ф50 Фізіологія серцево-судинної системи: методичні рекомендації для викладачів / упоряд .: Е. Н. Теліна, Д.А. Ахтямова — Казань: КДМУ, 2013. — 76 с.

У методичних рекомендаціях для викладачів викладено: робоча програма з дисципліни «Фізіологія серцево-судинної системи», розроблена для ординаторів 1 року навчання за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія» відповідно Федеральним державним вимогам до структури освітньої програми післявузівської професійної освіти (ординатура), затверджених в 2011р; представлений детальний план лекцій; надано методичні розробки практичних занять із зазначенням цілей, теоретичних і практичних завдань, плану, хронометрії заняття і методики проведення дослідження на людині; наведені завдання для контролю вихідного рівня знань та оснащення кожного заняття. У рекомендаціях також представлений перелік питань, необхідних для підготовки до підсумкової атестації (тестування), список рекомендованої для підготовки до занять літератури. Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності навчання ординаторів.

ББК 28.707. УДК 612 (078.8) Теліна Е.Н., Ахтямова Д.А. 2013.

Казанський державний медичний університет,

ЗМІСТ

Робоча програма дисципліни ……………………………………. 2.

Методичні розробки лекцій …………………………………. … 3.

Методичні розробки практичних занять …………. …. 4.

Питання підсумкової атестації ……………………………………. … .. 5.

Однією з фундаментальних дисциплін лікарської науки є фізіологія, і знання її основ особливо важливо ординаторові, який спеціалізується в такій області медицини, як серцево-судинна хірургія. Лікар, який добре розуміє механізми функціонування органів, систем і організму в цілому, може поставити більш точний діагноз, призначити адекватне лікування, грамотно провести хірургічне втручання, а потім і заходи реабілітації. Актуальність даної публікації пов’язана з тим, що в програму підготовки ординаторів I року навчання за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія» була включена дисципліна «Фізіологія серцево-судинної системи». Виникла необхідність створення методичної розробки з акцентом уваги на механізмах функціонування серцево-судинної системи у взаємодії з іншими органами і системами організму, спираючись на сучасні досягнення фізіології.

З метою уніфікації викладання дисципліни «Фізіологія серцево-судинної системи» були розроблені методичні рекомендації, призначені для викладачів кафедр нормальної фізіології медичних вузів. Головним завданням пропонованих рекомендацій є допомога викладачам при підготовці до лекцій і практичних занять. Методичні рекомендації також можуть використовуватися ординаторами для самостійної роботи при підготовці до практичних занять та підсумкової атестації. Методичні рекомендації включають: Робочу програму, складену відповідно Федеральним державним вимогам до структури освітньої програми післявузівської професійної освіти (ординатура), затверджених в 2011р; загальнокультурні і професійні компетенції; тематичні плани лекцій та практичних занять; методичні розробки лекцій і практичних занять, що включають методику проведення експериментальних робіт; питання для поточного контролю знань і для підготовки до підсумкової атестації; рекомендовану основну і додаткову літературу; корисні посилання в інтернеті.

Автори сподіваються, що інформація, яка присутня в даних методичних рекомендаціях допоможе більш ефективно викладати дисципліну «Фізіологія серцево-судинної системи» і буде сприяти більш глибокому розумінню сутності досліджуваних процесів ординаторами, які навчаються за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія».

РОБОЧА ПРОГРАМА

За фундаментальної дисципліни: «Фізіологія серцево-судинної системи»

для спеціальності — Серцево-судинна хірургія ординатура, 1 рік навчання Лекції — 36 годин Практичні заняття — 45 годин Форма атестації — залік Мета освоєння дисципліни Цілями освоєння дисципліни «Фізіологія серцево-судинної системи»

є: вивчення загальних закономірностей розвитку, структури та функціонування серцево-судинної системи в нормі; глибоке розуміння механізмів серцево-судинної патології для індивідуального підходу до лікування хворих і корекції лікування з урахуванням особливостей в дитячому і літньому віці.

Місце дисципліни в структурі ООП післявузівської підготовки Дисципліна ФИЗИОЛОГИЯ Серцево-судинної системи відноситься до частини навчального плану «Фундаментальна дисципліна» підготовки ординаторів за фахом Серцево-судинна ХІРУРГІЯ Для успішного освоєння дисципліни Фізіологія серцево-судинної системи ординатор за фахом Серцево-судинна хірургія повинен освоїти матеріал попередніх дисциплін:

нормальна анатомія; гістологія, ембріологія, цитологія; біохімія; патологічна фізіологія; фармакологія.

Знання, отримані при вивченні дисципліни Фізіологія серцево-судинної системи можуть бути використані для удосконалення знань про фізіологію серцево-судинної системи для використання цих знань для індивідуального підходу до лікування хворих і для виконання науково-дослідної роботи за фахом Серцево-судинна хірургія.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій (ОК, ПК згідно ФГОС):

здатності і готовності аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати на практиці методи гуманітарних, природничо-наукових, медико-біологічних і клінічних наук в різних видах професійної і соціальної діяльності (ОК-1);

здатності і готовності до формування системного підходу до аналізу медичної інформації, спираючись на всеосяжні принципи доказової медицини, заснованої на знаходити власні шляхи розв’язання з використанням теоретичних знань і практичних умінь з метою вдосконалення професійної діяльності (ПК-3);

здатності і готовності до роботи з медико-технічної апаратурою, що використовується в роботі з пацієнтами, володіти комп’ютерною технікою, отримувати інформацію з різних джерел, працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах; застосовувати можливості сучасних інформаційних технологій для вирішення професійних завдань (ПК-9);

здатності і готовності аналізувати закономірності функціонування окремих органів і систем, використовувати знання анатомофизиологических основ, основні методики клініко-імунологічного обстеження і оцінки функціонального стану організму дорослої людини і підлітка для своєчасної діагностики захворювань і патологічних процесів (ПК-16);

здатності і готовності до участі в освоєнні сучасних теоретичних і експериментальних методів дослідження з метою створення нових перспективних засобів, в організації робіт щодо практичного використання і впровадження результатів досліджень (ПК-32).

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен:

Анатомо-фізіологічні, віково-статеві та індивідуальні особливості будови і розвитку серцево-судинної системи Основні закономірності розвитку і життєдіяльності організму на основі структурної організації клітин, тканин і органів;

Будова, топографію і розвиток клітин і тканин серцево-судинної системи і взаємодія її з функцією інших органів і систем в нормі і при патології;

Фізико-хімічну сутність процесів, що відбуваються в серцево-судинній системі на молекулярному, клітинному, тканинному і органному рівнях;

Характеристики та біофізичні механізми впливу фізичних факторів на серцево-судинну систему.

Особливості функціонування серцево-судинної системи при фізичному навантаженні.

Використовувати знання про структуру та функції серцево-судинної системи людини, її вікові особливості, клітинно-молекулярні механізми розвитку і функціонування серцево-судинної системи;

Користуватися фізичних, хімічних і біологічних обладнанням;

ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Методичні рекомендації для викладачів Казань 2013 ББК фізіологія

Визначати і інтерпретувати результати найбільш поширених методів функціональної діагностики, що застосовуються для виявлення патології крові, серця і судин, легенів, нирок, печінки та інших органів і систем;

Використовувати набуті знання з фізіології серцево-судинної системи при вивченні дисципліни серцево-судинна хірургія;

Користуватися навчальної, наукової, науково-популярною літературою, мережею Інтернет для професійної діяльності;

3. Володіти ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ:

1. Оцінки стану серцево-судинної системи в патогенезі різних захворювань людини;

2. Оцінки результатів дослідження біохімічних досліджень біологічних рідин організму та інших сучасних методів функціональної діагностики;

3. Застосування правил безпечної лабораторної роботи з біологічними матеріалами (кров’ю, біологічними рідинами і т. Д.).

4. Навичками отримання інформації при роботі з навчальною, науковою літературою та мережею Інтернет для професійної діяльності.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни Вивчення дисципліни спрямоване на формування в учнів наступних загальнокультурних (ОК) і професійних (ПК) компетенцій:

* Види оцінних засобів, які можуть бути використані при освоєнні компетенцій: колоквіум, контрольна робота, співбесіда по ситуаційних задач, тестування письмове або комп’ютерне, типові розрахунки, індивідуальні завдання, реферат, есе.

Розділи дисципліни і компетенції, які формуються при їх вивченні (ОК-1); Будова і функції серця і судин. Регуляторну системою крові, дихальної, травної, видільної, сенсорної та ендокринною системами. Вплив ЦНС на діяльність серцево-судинної системи. Вікові особливості функціонування серцево-судинної системи. Діяльність серцево-судинної (ПК-3); Будова і функції серця і судин. Регуляторну системою крові, дихальної, травної, видільної, сенсорної та ендокринною системами. Вплив ЦНС на діяльність серцево-судинної системи. Вікові особливості функціонування серцево-судинної системи. Діяльність серцево-судинної системи при фізичному навантаженні.

«РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК ДАЛЕКОСХІДНЕ ВІДДІЛЕННЯ горнотаежной станція МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Приморська державна сільськогосподарська академія МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Уссурійський державний педагогічний інститут П. С. Зорик ОСНОВНІ Лікарські рослини ПРИМОРСЬКОГО КРАЮ Навчальний посібник Рекомендовано ДВ РУМЦ як навчальний посібник для студентів спеціальностей 260400 Лісове господарство , 011600 Біологія, 613100 Екологія. »

«М. М. Безруков, Т. А. ФІЛІППОВА, А. Г. МАКЄЄВА РОЗМОВА ПРО ПРАВИЛЬНОМУ ХАРЧУВАННЯ Методичний посібник для вчителя ББК 51.230 Б 39 Навчально методичний комплект Розмова про правильне харчування розроблений в Інституті вікової фізіології Російської академії освіти. Науковий керівник — директор Інституту вікової фізіології, академік Російської Академії освіти, лауреат Премії Президента в галузі освіти — М. М. Безруких Науковий консультант — керівник відділу дитячого харчування ГУ. »

«КАЗАНСЬКИЙ федеральний (Приволзького) УНІВЕРСИТЕТ Біологотипу грунтовий факультет Кафедра фізіології людини і тварин ПРАКТИКУМ ПО фізико-хімічні методи В БІОЛОГІЇ Навчально-методичний посібник Яковлєва О.В., Сітдікова Г.Ф., Яковлєв А.В. Казань-2010 1 Друкується за рішенням навчально-методичної ради біолого-грунтового факультету КФ (П) У протокол № від Засідання кафедри фізіології людини і тварин № від Рецензент: Яковлева О.В., Сітдікова Г.Ф., Яковлєв А.В. Практикум по фізико-хімічним методам. »

«МІНІСТЕРСТВО сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь Вітебська ОРДЕНА» ЗНАК ПОШАНИ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ І ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ЗАГАЛЬНІ Етіологія і патогенез (НАВЧАЛЬНО-методичний посібник) ВИТЕБСК — 2001 Автори: Мотузко Н.С., кандидат біологічних наук, доцент, 2 Макарук М.А., кандидат ветеринарних наук, доцент. Рецензенти: Веремій Е.І., кандидат ветеринарних наук, професор, Жук Л. Л., кандидат ветеринарних наук, доцент. »

«Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти Російський державний університет фізичної культури, спорту, молоді та туризму (ГЦОЛІФК) Іркутський філія ФГБОУ ВПО РГУФКСМіТ Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Гігієна для студентів 5 курсу (9 семестр) заочного відділення спеціальність 032101.65 Фізична культура і спорт Затверджено: На засіданні кафедри Протокол № від 26 вересня 2011 Р. Зав. »

«Перенесення ембріонів у овець і кіз Навчальний посібник Алехандро Гіббонс і Марсела Куето Дослідна станція Барілоче Національний інститут сільськогосподарських технологій Аргентина 2011 Зміст Введення Принципи та загальні положення щодо перенесення ембріонів 1. Гормональна фізіологія репродукції 2. Стимуляція яєчників для забезпечення множинних овуляций 3. Фактори , пов’язані з реакцією на численні овуляції 4. Індуковані овуляції у реципієнтів і синхронізація еструса між донором і. »

«МІНІСТЕРСТВО сільського господарства і продовольства І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БОТАНІКИ І ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН БОТАНІКА (систематика рослин) Методичні вказівки з вивчення дисципліни, тестові завдання для студентів 2 курсу агрономічного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 1 74 02 03 — Агрономія Гродно ГГАУ УДК: 582 (07) ББК: 28, Б-Автори: Т.Н. Мартінчік, С.Ю.Родіонова, С.В. Брильова. Рецензент: Е.К.Жівлюк. »

«ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА освітня установа вищої професійної освіти Волгоградського державного МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ГБОУ ВПО ВОЛГГМУ МІНЗДРАВСОЦПОЛІТІКІ РОСІЇ) Стверджую _ зав. кафедри патологічної фізіології, д.м.н., професор Л.М. Рогова МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для студентів по проведенню практичних занять дисципліни Патофизиология, патофізіологія голови і шиї за фахом. »

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Державна освітня установа вищої професійної освіти Воронезького державного університету ІМУНОЛОГІЯ ПРАКТИКУМ Частина II Укладачі: О. В. Путинцева, В. Г. Артюхов, І. А. Колтаков Видавничо-поліграфічний центр Воронезького державного університету 2008 Затверджено науково-методичною радою біолого-грунтового факультету 21ноября 2007 р протокол № Рецензент: В.Ю. Сулин, доцент кафедри фізіології людини і тварин. »

«ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА освітня установа вищої професійної освіти Волгоградського державного МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ГБОУ ВПО ВОЛГГМУ МІНЗДРАВСОЦПОЛІТІКІ РОСІЇ) Стверджую _ зав. кафедри патологічної фізіології, д.м.н., професор Л.М. Рогова МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для студентів по проведенню практичних занять дисципліни Патофизиология, патофізіологія голови і шиї за фахом. »

Якщо Ви не згодні з тим, що Ваш матеріал розміщений на цьому сайті, будь ласка, напишіть нам, ми на протязі 1-2 робочих днів видалимо його.

Джерело: ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Методичні рекомендації для викладачів Казань 2013 ББК

Також ви можете прочитати