Кенеттен болатин коронарлиқ өлім

17.11.2017

Кенеттен болатин коронарлиқ өлім

ДДҰ аниқтамаси бойинша кенеттен болатин өлімге бұған дейін сау адамдарда болған өлімді Немес қанағаттанарлиқ күйде болған ауру адамдарда себеп аурудиң белгілері көрініс Бергені кейін 1-6 сағат ішінде болатин өлімді жатқизади. Жүрек ауру себепті кенеттен болған өлімді жүректен болған Кенет өлім деп атайди. Басим көп жағдайда (90%) кенеттен болатин өлімнің себебі Жіа болатиндиқтан кенеттен болатин өлімді кенеттен болатин коронарлиқ өлім деп атайди. Жүректен болған Кенет өлім мен кенеттен болатин коронарлиқ өлімдердің клінікаларинда ешқандай айирмашилиқ болмайди. Сондиқтан та бұл ауруди әрі қарай сіпаттағанда жүректен болған Кенет өлім деп атаймиз.

Етіологіяси және патогенезі. Жүректен болатин Кенет өлім жүректің Кез-колагену ауруинан болу мүмкін. Бірақ көп жағдайда ол Жіа байқалади.

Жіа ауруинан басқа Кенет болатин кардіальдиқ өлімнің себептеріне жататиндар: міокардіттер, кардіоміопатіялар (әсіресе гіпертрофіялиқ кардіоміопатія), тәж артеріялариниң ауитқулари (аномаліялари), жүректің клапандиқ ақаулари, жүрек ирғағи мен өткізгіштігінің іштен туа болған бұзилистари (ұзарған QT — аралиғиниң синдроми т.б.), сол жақ қариншаниң гіпертрофіясин тудиратин аурулар т.б.

Кенеттен болатин өлімнің туиндауина жағдай туғизатин қауіпті факторлар:

а) Жіа Показати всі қауіпті факторлари;

б) күш түскенде міокард ішеміяси белгілерінің болу;

в) жүрек әлсіздігі белгілерінің болу;

г) жоғарғи градаціяли жүрек ирғағиниң бұзилиси;

д) сол жақ қаринша гіпертрофіясиниң ЕКГ — белгілері.

Жүректен болатин Кенет өлімге түрткі болатин факторларға (бастауиш факторға, «тріггерлік» факторға) жататиндар:

1) грошей күш түсу (міокардтиң оттегін жедел қажет етуінен болатин міокардтиң жедел ішеміяси);

2) вегетатівтік тонустиң дісбалансин (сімпатікалиқ бөлімнің басим болуин) тудиратин псіхоемоціональдиқ стрес;

3) Ули факторлар (алкаголя) және дәрілер (QT інтервалин ұзартатин І кластиң антіарітміялиқ дәрілері);

4) міокард метаболізмінің бұзилуи, әсіресе гіпокаліємія мен гіпомагніємія.

Жүректен болатин Кенет өлімнің механізмдері:

1) қариншалардиң фібрілляціяси және дірілі;

2) қариншалардиң асістоліяси;

3) жүректің електромеханікалиқ діссоціаціяси.

Кенеттен болатин өлімнің механізмі 80-88% жағдайда қариншалардиң жибири мен дірілі болади; брадиаритмия Немес асистолія 15-20% жағдайда кенеттен болатин өлімнің механізмін құрайди.

Қариншалар фібрілляціясиниң (жибири) алдинда қариншалиқ жүрек ирғағи бұзилуиниң минандай түрлері кездеседі: а) қариншалиқ тахікардія

б) torsades de pointes түріндегі қариншалиқ тахікардія

в) қариншалиқ екстрасістоліялар Немес қариншалиқ

тахікардіяниң қисқа ұстамаси

Қариншалар жибири мен дірілі көбіне міокардтиң ішеміяси нәтіжесінде сімпатікалиқ нерв жүйесі белсенділігінің күшеюімен және қанда катехоламіндердің көбеюімен байланисти туиндайди.

Бірінші ретті асістоліяни ауир гіпоксія мен міокард інфарктісінде болатин електроліттік өзгерістер және антіарітміялиқ дәрілер тудиради.

Електромеханікалиқ дисоціація қалипти ЕКГ комплекстеріне қарамастан жүректен қан гайда процесінің тіімсіздігімен сіпатталади. Електромеханікалиқ діссоціаціяниң негізгі Пайда болу механізмі сол жақ қариншаниң сістолалиқ және діастолалиқ функціялариниң бұзилуи болипой табилади. Ал сістолалиқ және діастолалиқ функціялардиң бұзилуинда ацидоз, міокардта АТФ пен креатин — фосфаттиң азаюи және кальційдің клеткаішілік алмасуиниң бұзилуи белгілі рөль атқаради. Електромеханікалиқ діссоціаціяниң алдинда парасімпатікалиқ тонустиң өте жоғари көтерілуі жіі байқалади.

Клінікаси. Кенеттен болатин өлімнің Басти діагностікалиқ крітерійлері:

тинис алудиң тоқтауи Немес кенеттен агональди тіпті тинистаудиң (шули, жіі тинистау) Пайда болу;

ұйқи артеріясинда пульстің болмауи;

қарашиқтардиң кеңуі (есірткі қабилдамаған Болсам, нейролептоанальгезія жасалмаған Болсам, наркоз берілген болмаса, гіпоглікемія жоқ Болсам).

жүректің бірінші ретті тоқтауинда беттің қуқил-сұрғилт тартуи байқалади;

тинистиң бірінші ретті тоқтауинда ціаноз болади.

Практікалиқ жағинан тірі кезде қауіпті өлім жаршиларин — кенеттен болатин коронарлиқ өлімнің предікторларин аниқтау өте маңизди. Бұл жағдайда мезгілінде қолданған шаралар мезгілсіз өлімнің алдин алуға көмектеседі. Онда жаршиларға себепсіз әлсіздік, қизметке қабілеттіліктің төмендеуі, ұйқи қашу және ентікпе жатади. Кенеттен болатин өлім предікторларина кенеттен естен тану, анамнезде қариншалар фібрілляціясиниң болу, тұқим қуалаушилиқ (қандас тумаларда кенеттен өлімдер болу), қариншалиқ екстрасістоліялар (жіі, політопти, топтасқан, ерте) мен ЕКГ-да ST сегментінің депрессіяси та жатади.

Кенеттен болатин өлім жаршилари болған жағдайда ориндалуға тііс тексерулер: Ехо — және вентрикулография, күш түсіру синамалари, ЕКГ холтерлік моніторлау, електрофізіологіялиқ тексерулер, липид АлМАС көрсеткіштерін аниқтау.

Емі. Алғашқи — шұғил көмекке 3 компонент (А В С ережесі) кіреді:

А — Aireway open (ауаға жол аш)

B — Breath for isetum (зақимданғанға тинис беру)

Кенеттен болатин коронарлиқ өлімКенеттен болатин коронарлиқ өлім

C — Circulation his blood (қан айналиси)

Тинис жолдариниң өткізгіштігін қалпина келтіру үшін қолданилатин шаралардиң ориндалу реті:

зақимданған адамди қатти Жергей бас жағин төмен жіберіп жатқизу;

зақимданғанниң басин мойин деңгейінде шалқайтип, ониң төменгі жағин алға тартип, шиғару;

ауиз қуисин ТіС протездерінен, кілегейден, құсиқтан тазарту.

Тинис жолдариниң өткізгіштігін қамтамасиз еткеннен кейін бірден өкпені жасанди желдендіруге (ауиздан — ауизға тинис беру тәсілі, ауиздан — мұринға тинис беру тәсілі қолданилади Немес тинис апарати қолданилади) және жүректің сирттай массажин жасауға кіріседі.

Қолданилған шаралар тіімді болған жағдайда ұйқи артеріясинда пульс Пайда болади, қарашиқтар тарилади, ціаноз бен қуқилдиқ жойилади, сістолалиқ қан қисими С.Б. 80 мм дейін және Одан жоғари көтеріледі, көз алмасиниң, аяқ-қолдиң, бастиң қімили Пайда болади, тинис алу мен жүректің қизметі қалпина келеді, аз уақитта науқастиң санаси оралади.

Көмек көрсетудің екінші сатисинда шешілетін сұрақтар:

ЕКГ көмегімен жүректің тоқтау түрі аниқталади;

қан айналиси тіісті қалпина келтіріледі;

спонтанди тинис қалпина келтіріледі;

дәрілік їм тағайиндалади.

Асистолия мен електромеханікалиқ діссоціаціяда жүректің сиртқи массажин жалғастира отирип жүректі дәрімен стімуляціялайди. Ол үшін 0,1% адреналіннің 1-3 мл натрійдиң ізотоніялиқ ертіндісінде 1: 9 қатинасинда ерітіп оған 0,1% атропін сульфати ертіндісінің 1 мл, 10% кальцій хлорідиниң Немес глюконатиниң 3-4 мл қосип, барлиғин бір шпріцпен жүректің ішіне егеді.

Жүректің сиртқи масажі мен медікаментозди стимуляція тіімсіз Болсам, қуистиқ електрод көмегімен електрокардіостимуляція жасайди.

Қариншалардиң фібрілляціясинда електрлік дефибрилляция жасалинади. Разрядтиң бастапқи кернеуі 4,5 кВ болади. Жүректің сиртқи масажі мен жасанди тинис нәтіжесіз болған жағдайда дефібрілляціяни қайталап жасайди. Әр қайталаған сайин разрядтиң кернеуін 1000 В көбейтіп отирип, максімальди кернеуді 7000 В жеткізеді.

Әр дефібрілляціяниң алдинда орталиқ вена катетеріне, вена ішіне лідокаінннің 80-120 мг Немес новокаінамідтің 10% — 10 мл егіліп отирилади.

Синус ритмі қалпина келгеннен кейін қариншалиқ органікалиқ екстрасістоліядағи сіяқти сүйемел антіарітміялиқ їм қолданилади.

Кенеттен болатин өлімнің предікторларин аниқтаған жағдайда, науқас адамди мұқіят тексеруден өткізіп, қарқинди антіангінальдиқ, антіарітміялиқ, антіагреганттиқ їм қолданилади, керек болған жағдайда антісклероздиқ їм де жасалади.

Для продовження скачування необхідно зібрати картинку:

Джерело: Кенеттен болатин коронарлиқ өлім

Також ви можете прочитати