Завантажити Аналіз морфо-функціонального стану і адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи здорових чоловіків тюменської безкоштовно — 21 Сентября 2014 року — Колекція матеріалів

17.11.2017

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Автор: Мартинова, Олена Олександрівна

Назва: Аналіз морфо-функціонального стану і адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи здорових чоловіків тюменської популяції і осіб з гіпертрофією міокарда лівого шлуночка

Довідка: Мартинова, Олена Олександрівна. Аналіз морфо-функціонального стану і адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи здорових чоловіків тюменської популяції і осіб з гіпертрофією міокарда лівого шлуночка: дисертація кандидата біологічних наук: 03.00.13 Тюмень, 2006 130 c. : 61 06-3 / 1358

ГЛАВА 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

11 Норма і патологія з позицій теорії адаптації

12 Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка як реакція 23 адаптації серцево-судинної системи Фізіологічні механізми формування і фактори ризику розвитку ГЛШ

13 Способи виявлення гіпертрофії міокарда лівого шлуночка

ГЛАВА 2 Матеріали та методи дослідження

21 Соціально-фізіологічна характеристика вибірки

22 Методи вивчення системи кровообігу

221 Інструментальні методи обстеження

222 Розрахункові гемодинамічні параметри

223 Розрахункові індекси функціонування серцево-судинної 49 системи

224 Додаткові розрахункові морфо-функціональні індекси

225 Автоматизований комп’ютерний аналіз стандартної ЕКГ

ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

31 Аналіз фізіологічних, гемодинамічних і 54 функціональних параметрів серцево-судинної системи чоловіків Тюменської популяції в залежності від наявності-відсутності патології

32 Аналіз фізіологічних, гемодинамічних і 64 функціональних параметрів серцево-судинної системи чоловіків Тюменської популяції в залежності від типу геометрії серця

33 Аналіз фізіологічних, гемодинамічних і 70 функціональних параметрів серцево-судинної системи чоловіків Тюменської популяції в залежності від віку

34 Аналіз фізіологічних, гемодинамічних і 73 функціональних параметрів серцево-судинної системи чоловіків Тюменської популяції в залежності від рівня адаптації серцево-судинної системи

35 Автоматизований комп’ютерний аналіз ЕКГ в діагностиці 76 гіпертрофії міокарда лівого шлуночка

ГЛАВА 4 Обговорення результатів

У численних дослідженнях було показано, що гіпертрофія міокарда лівого шлуночка (ГЛШ), зміна геометрії серцевого м’яза (ремоделювання) — один з найбільш частих і ранніх компенсаторних механізмів, перша внутрісистемна морфо-функціональна адаптивна реакція ССС у відповідь на дію підвищеного навантаження об’ємом або опором [ 18, 19, 48, 71, 113, 148, 157, 168, 170, 189, 218]. Виникаючі в процесі прогресування ГЛШ порушення метаболізму міокарда, гуморальної регуляції, зміни його кровопостачання, потреби в кисні і внутрішньосерцевоїгемодинаміки не тільки знижують ефективність компенсаторних реакцій, а й ведуть до того, що ГЛШ стає обтяжливим для діяльності серця фактором [32, 94, 101, 142, 172, 244, 266]. Дані епідеміологічних досліджень свідчать про широку поширеність у жителів Сибіру і Крайньої Півночі серцево-судинних захворювань, які є основними причинами формування адаптаційної ГЛШ: ішемічна хвороба серця (ІХС) — 12,5-14,1% [9, 151], артеріальна гіпертонія (АГ ) в північних регіонах Тюменської області — до 47% (по Росії — 35-40%) [29, 55, 84, 8688, 105,107, 163,172].

Для проведення масових обстежень населення з метою виявлення серцево-судинної патології на ранніх етапах розвитку і розробки профілактичних програм потрібні доступні, неінвазивні, економічні методи дослідження, одним з яких є стандартна електрокардіографія (ЕКГ). Широкий розвиток комп’ютерних технологій і сучасних методів цифрової обробки результатів дозволяють розширити можливості ЕКГ [59, 122]. Комп’ютерне математичне моделювання дозволяє вести пошук нових маркерів для виявлення ГЛШ за даними ЕКГ. Якість отриманих результатів на етапі розробки математичної моделі підтверджується даними ехокардіографії (ЕхоКГ) [199, 244]. Оцінка конкретних показників стану системи кровопостачання у чоловіків Тюменської популяції на різних стадіях адаптації розвинена слабо. Дуже актуальним представляється вивчити морфо-функціональний стан серцево-судинної системи і її окремих параметрів з використанням інтегрального індексу функціональних змін серцево-судинної системи (ІФІ) [14, 15,93].

Мета дослідження: Вивчити морфо-функціональний стан і рівень адаптації серцево-судинної системи у здорових чоловіків працездатного віку Тюменської популяції і чоловіків, що мають серцево-судинну патологію, за даними клініко-інструментального аналізу. Оцінити значення сформувалася ГЛШ з позицій теорії адаптації і виявити нові маркери ГЛШ за даними ЕКГ в зіставленні з ЕхоКГ.

Завдання дослідження: 1. Вивчити особливості морфо-функціонального стану і вегетативної регуляції ССС у здорових осіб та осіб, які страждають на АГ і ІХС в ізольованій і поєднаній формі, в залежності від наявності-відсутності ГЛШ, варіанти ремоделювання, віку, рівня адаптації

ССС з використанням нативних параметрів, отриманих за даними ЕхоКГ, і комплексу функціональних розрахункових індексів.

2. Проаналізувати значення надлишкової маси тіла як фактора ризику ремоделювання і формування ГЛШ, зниження рівня адаптації та функціонування ССС.

3. Оцінити рівень адаптації ССС чоловіків з використанням ІФІ в залежності від наявності-відсутності ГЛШ, варіанти ремоделювання серцевого м’яза.

Завантажити Аналіз морфо-функціонального стану і адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи здорових чоловіків тюменської безкоштовно - 21 Сентября 2014 року - Колекція матеріалівЗавантажити Аналіз морфо-функціонального стану і адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи здорових чоловіків тюменської безкоштовно - 21 Сентября 2014 року - Колекція матеріалів

4. Побудувати нову математичну модель виявлення ГЛШ з використанням автоматизованого комп’ютерного аналізу стандартної електрокардіограми в зіставленні з результатами ехокардіографічного обстеження.

Наукова новизна. Вперше в порівнянні між групами в залежності від наявності-відсутності ГЛШ і варіанти ремоделювання міокарда лівого шлуночка поряд з гемодинамічними показниками, що характеризують насосну функцію серця, були вивчені особливості функціонування та адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи у здорових осіб і чоловіків з патологією серцево-судинної системи; в групі здорових чоловіків Тюменської популяції виявлено високий відсоток представників з напругою механізмів адаптації ССС. До особливостей регуляції серцевої діяльності віднесено превалювання парасимпатикотонії у осіб з патологією. Виявлено широке поширення в групі здорових чоловіків і вибірці в цілому незалежної самостійної фактора ризику розвитку ГЛШ — надлишкової маси тіла. Встановлено взаємозв’язок зниження рівня адаптивності ССС зі зміною геометрії міокарда та розвитком ГЛШ. За результатами аналізу функціональних індексів показано, що найбільш несприятливим типом ремоделювання є концентрична форма ГЛШ. Розроблена оригінальна математична модель для виявлення ГЛШ за даними стандартної ЕКГ при перевірці на довільній вибірці в зіставленні з раніше відомими індексами гіпертрофії продемонструвала найвищий рівень діагностичної специфічності (ДС) і прогностичної цінності позитивного результату (ПЦПР), а також задовільний рівень діагностичної ефективності (ДЕ) .

Практична значимість роботи:

Встановлена ​​в дослідженні взаємозв’язок зниження адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи зі зміною геометрії і розвитком ГЛШ, дозволяє використовувати справжні дані в розробці заходів з профілактики патологічної дисфункції міокарда і хронічної серцевої недостатності на ранніх стадіях ремоделювання. Широке поширення в дослідженої вибірці самостійної незалежної фактора ризику розвитку ГЛШ — надлишкової маси тіла вимагає планування масових профілактичних заходів, спрямованих на формування у представників Тюменської популяції мотивації до раціонального харчування і фізично активного способу життя, збереження свого здоров’я. Завдяки високому рівню достовірності, діагностичної специфічності, прогностичної цінності, економічності, доступності розроблена в дослідженні математична модель виявлення ГЛШ за даними стандартної ЕКГ має переваги перед використовуваними в практиці тестами при проведенні масових обстежень населення в умовах широкого поширення ГЛШ в популяції.

Положення дисертації, що виносяться на захист:

1. У групі здорових чоловіків, представників Тюменської популяції, поряд з особами, які мають відповідні фізіологічній нормі середні значення досліджуваних фізіологічних, гемодинамічних параметрів і розрахункових індексів функціонування ССС, спостерігається високий відсоток чоловіків, що володіють напругою механізмів адаптації ССС. Детальне обстеження дозволяє виявити у частині представників початкові структурні зміни в міокарді -концентріческое ремоделирование.

2. Зі збільшенням індексу маси тіла (ІМТ) спостерігається підвищення рівня гемодинамической навантаження, виражене зниження рівня адаптивності ССС і економічності витрачання її резервів. Надлишкова маса тіла, як самостійний незалежний фактор ризику розвитку ГЛШ, має широке поширення в групі здорових чоловіків і дослідженою вибірці в цілому.

3. Виявлене зниження рівня адаптивності ССС чоловіків Тюменської популяції стає більш вираженим зі збільшенням віку і супроводжується збільшенням ІММЛШ, КДО, КСО, МОК, рівня АДср, ІМТ, ОПСС, гемодинамической навантаження, зниження ФВ, функціональних можливостей і функціонального резерву ССС, переважанням парасимпатикотонії в вибірці.

4. У осіб з концентричних ремоделюванням міокарда поряд зі збільшенням ІММЛШ і зниженням гемодинамічних параметрів серцевого викиду зберігається можна порівняти з нормою рівень функціонування серцево-судинної системи. Показники насосної функції серця в поєднанні зі збільшеним ІММЛШ у осіб з концентричною формою ГЛШ демонструють відсутність достатнього рівня функціонування серцево-судинної системи. Близький до норми рівень функціонування серцево-судинної системи у чоловіків з ексцентричною ГЛШ супроводжується неадекватним збільшенням серцевого викиду. За результатами порівняльного аналізу встановлено, що всі варіанти ремоделювання міокарда, відмінні від норми, супроводжуються зниженням адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи.

5. Розроблена оригінальна математична модель виявлення ГЛШ на основі автоматизованого комп’ютерного аналізу стандартної ЕКГ при перевірці на довільній вибірці осіб чоловічої статі в порівнянні з раніше відомими індексами ГЛШ демонструє задовільний рівень діагностичної ефективності, а також високий рівень діагностичної специфічності і прогностичної цінності позитивного результату, що перевищують аналогічні операційні характеристики раніше відомих індексів ГЛШ.

Впровадження в практику. Результати дослідження впроваджені в клінічну практику філії ГУ НДІ кардіології ТНЦ СО РАМН «Тюменський кардіологічний центр». Отримані в роботі дані використовуються в навчальному процесі на кафедрі анатомії і фізіології людини і тварин біологічного факультету ГОУ ВПО «Тюменський державний університет», кафедри нормальної фізіології ГОУ ВПО Тюменська медична академія Росздрава.

Апробація роботи. Основні положення дисертації представлені: на Міжрегіональній науково-практичній конференції «Актуальні питання інвазивної і консервативної кардіології» (Х.-Мансійськ, 2003), на Російському національному конгресі кардіологів «Від досліджень до стандартів лікування» (Москва, 2003), на X (ювілейної ) науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми кардіології» (Тюмень, 2003), на Всеросійському кардіологічному клініко-діагностичному форумі (Тюмень, 2005), на I з’їзді кардіологів Сибірського Федерального округу (Томськ, 2005), на Російському національному конгресі кардіологів «Перспективи російської кардіології» (Москва, 2005), на XV Всесвітньому конгресі Міжнародного кардіологічного допплерівського суспільства (Тюмень, 2006).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 робіт.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена на 130 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, літературно-аналітичного огляду, опису матеріалу і методів, глав, що містять результати власних досліджень з їх обговоренням, висновків і списку

Завантаження файлу! Для скачування файлу вам потрібно ввести

Джерело: Завантажити Аналіз морфо-функціонального стану і адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи здорових чоловіків тюменської безкоштовно — 21 Сентября 2014 року — Колекція матеріалів

Також ви можете прочитати